Ikonografia kríža

Mnohé charakteristiky kríža sú si podobné v tom, že tento objekt opisujú ako dve čiary, priamky, úsečky, brvná, trámy či iné pretínajúce sa materiály. Ziehr (1997, s. 8) definuje kríž ako dva smery pohybu, ktoré sa prelínajú. „Tento znak formovaný z horizontálnej a vertikálnej línie ponúka niekoľko priradení: vľavo a vpravo, hore a dolu, nebo a zem, Slnko a Mesiac. Takéto štvornásobné rozloženie kríža ho robí mýtickým znakom, ktorý obklopuje zemeguľu. Tým vzniká stred a štyri nebeské smery.“

Kríž ako symbol kresťanov

Kríž je dnes neodmysliteľným symbolom kresťanstva. Avšak prví kresťania kríž nezobrazovali vo svojich výtvarných prejavoch, najmä kvôli posmievačom a prenasledovateľom. Kríž bol akýmsi znakom potupy (poprava na kríži bola dehonestujúca pre príslušníka akejkoľvek národnosti) a až na prelome 3. a 4. storočia sa stal jedným z hlavných symbolov kresťanstva. Veľký podiel na tom mal cisár Konštantín a Milánsky edikt, ktorý zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami. Neskôr sa začali dokonca stavať aj chrámy s pôdorysom kríža. Čo sa týka zobrazenia na freskách, mozaikách či obrazoch, kríž sa na nich spočiatku vyskytoval sporadicky. „Až mnohými ďalšími cestami myslenia a cez evanjeliá to bol symbolicky naznačený obrazec kríža, častejšie len ako sprievodný znak Ježišovho majestátu. Z tohto podnetného prvku vykryštalizoval sa samostatný znak, strohý kríž bez vyznačenia, bez aplikovania korpusu na kríži“ (Spoločníková, 2010, s. 24).

Kríž s telom Krista

Zo začiatku slúžil kríž na zobrazenie Krista na mozaikách či maľbách, avšak zvyčajne bez zobrazenia tela. Pre lepšie pochopenie kresťanskej náuky sa neskôr začalo na kríži zobrazovať aj telo Ježiša Krista. Prvé vyobrazenia scén z jeho ukrižovania sa datujú do 7. storočia. (Na doplnenie – známy je aj spor o zobrazovanie svätcov a Krista z roku 730, ktorého jediné zobrazenie bolo povolené len prostredníctvom kríža). Kríž sa postupne okrem umenia začal objavovať aj na ostatných predmetoch. Ako príklad môžu poslúžiť križiacke výpravy, ktoré sú doslova popretkávané znakmi kríža na zástavách, štítoch, oblečení či kopijach. V gotike nachádzame zobrazenie kríža napríklad aj na oknách katedrál.

Čo najrealistický Kristus

Neskoršie vyobrazenie Krista s krížom sa okrem nástenných malieb nachádza aj na maľbách tabuľových (doskových). Je nevyhnutné spomenúť namaľované kríže od Giunta Pisana, ktoré sa označujú za novátorské. Viladesau (2006) konštatuje, že na Pisanových krížoch je zobrazený umierajúci Ježiš realisticky – so sklonenou hlavou, zvraštenou tvárou od bolesti a telesným kŕčom. Postupne umelci pristupujú k doplneniu tzv. krížovej scény, teda zobrazujú aj biblické a iné postavy stojace okolo kríža. Wiliamson (2004) zdôrazňuje ďalší aspekt zobrazovania kríža, a to konkrétne postavy Krista – jeho tela s jednotlivými ranami. V ďalších rokoch sa kríž často zobrazoval aj ako veľké písmeno T. Plynutím desaťročí sa náboženské obrazy s krížom nestávali len súčasťou kláštorov či chrámov, ale prenikli aj do galérií a múzeí. Možno spomenúť dvoch velikánov. Pablo Picasso je autorom kresby tušom z roku 1932. Kríž namaľoval v náznakoch, tvoria ho prekrývajúce sa obdĺžniky. Kristovo telo je rovnako široké ako kríž. Aj Salvador Dalí na obraze Kristus Jána od Kríža stvárnil vznášajúceho sa Krista na kríži na oblohe nad krajinou.

Eva Barnišinová

 

Zdroje:

SPOLOČNÍKOVÁ, M. 2010. Kríž vo výtvarnom umení. In: MACÁK, D. (ed). Kríž ako symbol kresťanstva: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Košice, 4. jún 2010. S. 21 – 33. Košice: Vienala. ISBN 978-80-8126-025-4.

VILADESAU, R. 2006. The beauty of the cross: the passion of Christ in theology and the arts,from the catacombs to the eve of the Renaissance. New York: Oxford University Press, 224 p. ISBN 0-19-518811-X.

WILLIAMSON, B. 2004. Christian art. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 132 p. ISBN 0-19-280328-X.

ZIEHR, W. 1997. Kríž: Symbol – zobrazovanie – význam. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 240 s. ISBN 80-7192-288-9.

Foto: pixabay.com