Keď sa dejiny ukrývajú v slovách

Slová majú magickú moc. Nie ale takú fantastickú ako v rozprávkach. Každé slovo, aj to najkratšie, v sebe môže ukrývať mnoho nevypovedaného. Z jedného slova, presnejšie z jeho pôvodu, môžeme napríklad vyčítať aj dávnu históriu tej skutočnosti, ktorú pomenúva. Tak je to aj s pomenovaniami Róm a Cigán. Aký pôvod majú tieto etnonymy, čiže mená etnika? A dôkazom akej dávnej cesty sú?

Pôvod rómskeho etnika bol v priebehu dejín predmetom dohadov. Až koncom 18. storočia bola táto otázka vedecky zodpovedaná a za pradávnu domovinu Rómov sa začala považovať India. Jazykový výskum rómčiny neskôr tieto výsledky nielen potvrdil, ale dodal, že rómsky jazyk je akýmsi medzičlánkom medzi starými indickými jazykmi a novoindickými jazykmi. Ako sa etnikum z Indického polostrova dostalo do celej Európy, to sa práve ukrýva v jeho etnonymoch.

Kedysi Dom, dnes Róm

Pomenovanie Róm, Rómka sa priamo viaže na indické korene tohto etnika. Vychádza totiž z pomenovania indickej kasty Dom. Tí obývali Indiu ešte pred príchodom indoeurópskych kmeňov na dané územie. Po ich príchode, približne 1500 rokov pred Kristom, patrili Domovia k najnižšej skupine spoločnosti, ktorá bola odkázaná na vyššie vrstvy. Boli tak nútení neustále kočovať a snažiť sa žiť spolu s vyššie postaveným roľníckym obyvateľstvom. Odchod Rómov z Indie sa datuje na prelom 9. a 10. storočia po Kristovi. Postupne prechádzali Perziou a Arméniou. Tu sa ich cesta rozdvojila a jedna skupina prechádzala ďalej Malou Áziou do Grécka, až v 12. a 13. storočí prišla do strednej Európy. Druhá skupina putovala pozdĺž pobrežia severnej Afriky na Pyrenejský polostrov. Počas cesty cez Grécko sa pomenovanie Dom zmenilo na dnes známe Róm. A to postupnou zmenou hlásky d na l (v Arménsku sa dodnes nazývajú ako Lomovia) a následne na hlásku r.

Cigán“ = kováč, ale aj veštec

Zatiaľ čo pomenovanie Róm vychádza v podstate zo samotného pôvodu Rómov ako etnika, pomenovanie Cigán je svedectvom toho, ako bola táto skupina vnímaná európskou spoločnosťou. Staršia forma tohto pomenovania mala podobu Atsinkan, ktorá pravdepodobne pochádzala z iránskeho asinkar. Dané slovo označovalo remeselníkov, ktorí pracujú s kovom, čiže kováči. V Grécku sa však podobné slovo Atsingan využívalo na označenie prívržencov manicheizmu, ktorí boli spájaní s veštením či mágiou. Práve podobnosť týchto dvoch slov sa prejavila v ich zamieňaní, a tak sa v najstaršej zmienke o Rómoch (v danom prameni ako Adsincani) v Európe z 11. storočia hovorí o akýchsi veľkých čarodejníkoch. Táto podoba sa postupne udomácňovala, vynechávala sa prvá hláska a hláska n v danom slove v niektorých jazykoch úplne vymizla.

Obraz Vincenta van Gogha – Karavany, cigánsky tábor blízko Arles (Foto: owlocation.com)

Okrem týchto dvoch pomenovaní, ktoré sa dodnes na Slovensku používajú, sa v Európe vyskytlo aj také, ktoré odzrkadľovalo domnienky o pravlasti Rómov. Pomenovania Gitano (španielsky) či Gypsy (anglicky) vychádzajú z kedysi predpokladaného egyptského pôvodu Rómov.

Aj keď v súčasnosti sa v našej spoločnosti využívajú oba zmienené etnonymá, je medzi nimi istý rozdiel. Pomenovania Róm, Rómka či rómsky sú využívané skôr v oficiálnej sfére a sú považované za neutrálne. Oficiálnosť tohto pomenovania vychádza aj z dohody o jeho využívaní v rámci Medzinárodnej rómskej únie z roku 1971. Avšak druhé etnonymum, Cigán, a jeho odvodeniny označujú aj negatívne skutočnosti spojené s klamaním či zavádzaním. Odzrkadľujú teda aj súčasný a často stereotypný pohľad na toto etnikum, a to aj s príslušnými predsudkami.

Slová, tak ako všetko na svete, podliehajú zmenám. Napriek tomu v nich ostáva stopa minulosti, na ktorú by sa už inak dávno zabudlo. Dôkazom toho sú aj pomenovania Róm a Cigán. Ich etymológia odkrýva príbehy celého etnika, ktoré označujú, a sú tak zdrojom neoceniteľného poznania.

Mgr. Gabriela Kováčová

Zdroje:

DANIEL, B.: Dějiny Romů. 1994.

JUROVÁ, A.: K otázkam pôvodu a pomenovania Rómov. [online] In. Človek a spoločnosť, 2000. http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=VVHRK22X5IJWKZ19QLZDT2EP

KORIM, .: Dejiny Rómov. 2006.

Foto: owlcation.com