Pápeži a Košice

Košice nedávno zažili poctu byť mestom, ktoré navštívil už druhý pápež. Ôsmi ďalší boli s Košicami v kontakte. Okrem pastoračných návštev tak pápeži pomáhali Košiciam v minulosti nielen spirituálne.

Námestník Ježiša Krista sv. Peter pred dvoma tisícročiami ešte o Košiciach, samozrejme, že nemohol ani len tušiť, ale viacerí z jeho nástupcov áno. Už počas stredoveku v roku 1283 pápežovi Martinovi IV. Košice stáli minimálne za jeden list, o ktorom vieme. Píše v ňom ostrihomskému arcibiskupovi, aby rozsúdil spor rektora košického kostola sv. Alžbety s rehoľníkmi zo špitála z dnešného Székesfehérváru. Martin IV. bol síce v poradí 189. pápežom, ale prvým, ktorý má priame spojenie s Košicami.

O viac než storočie neskôr 203. pápež v histórii Bonifác IX. významne pomohol nášmu mestu. Delegácia z Košíc ho informovala, že sa tu udial zázrak Kristovej krvi a že staviame kostol sv. Alžbety. Aby nám Bonifác IX. pomohol, rozhodol sa udeliť odpustky. A nie hocijaké, ale veľmi štedré. Dostali ich všetci pútnici, ktorí prišli do Košíc a vyspovedali sa na deň apoštolov sv. Filipa a Jakuba (3. mája) a počas troch dní po tomto sviatku navštívili kostol sv. Alžbety, pričom nezabudli venovať príspevok na jeho výstavbu.

Náš farský kostol však ešte stále nebol hotový ani v roku 1494, ba medzitým ho ostreľovaním poškodilo cudzie vojsko. Vtedajší pápež Alexander VI. o tom vedel, a preto nášmu kostolu sv. Alžbety udelil ďalšie odpustky.

Socha Jána Pavla II. v Košiciach – Barci (Foto: wikimedia.org)

248. pápež v histórii Klement XIII. zasa udelil povolenie na odpustové slávnosti v Kaplnke sv. Rozálie v prvú nedeľu po sviatku sv. Rozálie a hlava katolíckej cirkvi Lev XII. povolil terajšiemu seminárnemu kostolu na Hlavnej ulici konať odpustovú slávnosť na sviatok sv. Antona, keďže ide o kostol, ktorý má patrocínium sv. Antona Paduánskeho.

Svätý Otec Pius VII. na návrh nášho cisára Františka zasa rozdelil jágerskú diecézu tak, že vytvoril jágerské arcibiskupstvo a biskupstvá so sídlami v mestách Szatmár a Košice. Košice sa stali sídlom biskupstva od 5. augusta 1804.

Pápež Pius X. vyhlásil troch košických mučeníkov za blahoslavených v roku 1905, čo dovŕšil Sv. Otec Ján Pavol II. tým, že ich vyhlásil za svätých. Slávnostnú svätú omšu si nenechal ujsť, a tak 2. júla 1995 nadišla v histórii Košíc po prvýkrát chvíľa, keď sme mali námestníka Kristovho priamo u nás. Toľko kontaktov pápežov s Košicami spomína Kristína Markušová vo svojej brožúrke Pápeži a Košice. No život i dejiny idú ďalej.

Aj predchádzajúci pápež Benedikt XVI. by mohol vedieť, kde sú Košice, keďže za jeho pontifikátu blahorečili košickú rodáčku Sáru Schalkaházi. A nášmu mestu venoval aj obraz, ktorý je v azda najstráženejšej kaplnke – Kaplnke Strednej odbornej školy Policajného zboru na Južnej triede 50.

V súvislosti s blahorečením Anky Kolesárovej súčasný pápež František 2. septembra 2018 pri modlitbe Anjel Pána na svätopeterskom námestí vo Vatikáne naše mesto spomenul.

Vtedy ešte ani sám netušil, že toto mesto raz aj navštívi. Veľmi málo pravdepodobné sa však stalo nádhernou skutočnosťou 14. septembra 2021. O to úchvatnejšie je, že pri návšteve mesta zašiel aj do jeho najmarginalizovanejšej časti – na Luník IX.

 

Milan Kolcun

Foto: (wikimedia.org)