Slovensko a svet antiky (kvíz)

/10

Slovensko a svet antiky

1 / 10

Územie Slovenska sa z praveku pozvoľne presunulo do protohistorického obdobia, čiže obdobia s prvými písomnými správami o ňom, niekedy počas staršej doby železnej. Vtedy do prostredia obyvateľstva popolnicových polí zasiahli nové kočovné či polokočovné skupiny, ktoré sa spájajú so Skýtmi, Kimmerijcami a Trákmi. Prvým spoľahlivo doloženým etnikom sú však až Kelti. Počiatky ich prítomnosti na našom území sa kladú niekde do 5. storočia. Pozornosť antického sveta si však získali predovšetkým útokom na Rím (387 pr. Kr.) a inváziou Grécka (281 pr. Kr.), pri ktorej došlo aj k ohrozeniu Apolónovej svätyne v Delfách. Grékom sa však podľa správ antických autorov podarilo hrozbu odraziť nielen silou zbraní, ale aj zásahom božstva v podobe:

2 / 10

Napriek postupne rastúcemu tlaku Ríma a pohybom germánskych kmeňov sa keltská moc udržala v strednom Podunajsku až do 1. storočia pr. Kr. Vtedy došlo ku katastrofickej porážke, ktorej následky boli také, že ich bývalé územie získalo názov Bójska púšť. Kto bol za ňu zodpovedný?

3 / 10

Časť Keltov sa však na území Slovenska, predovšetkým v horských oblastiach udržala dlhšie. Najvýznamnejší medzi nimi bol kmeň Kotínov, ktorí sa v rímskych správach spájajú so spracovaním železa. Ktorá archeologická lokalita alebo pamiatka sa dáva s Kotínmi do súvislosti?

 

4 / 10

Niekedy na prelome letopočtov sa na území juhozápadného Slovenska objavili aj germánski Svébi, ktorí sa zo svojej pôvodnej vlasti pri rieke Labe sťahovali na územie Čiech, Moravy a Slovenska. K Svébom patrilo viacero kmeňov, z nich najznámejší sú Markomani a Kvádi. Predpokladá sa, že hranicu medzi oboma kmeňmi tvorili Malé Karpaty, na východ od ktorých sídlili Kvádi. Práve s nimi sa spája vznik prvého štátneho útvaru na našom území okolo roku 20 po Kr. Išlo o:

5 / 10

S čím predovšetkým sa spájal význam a hospodársky rozvoj kvádskej enklávy na juhozápadnom Slovensku?

6 / 10

K významnému narušeniu dovtedajšieho vývoja prišlo v 2. storočí po Kr. Nárast populácie a možno aj klimatické zmeny viedli k posunom a nárastu vzájomných konfliktov medzi populáciami vnútri Slobodnej Germánie. Vývoj napokon vyústil do markomanských vojen (166-180), sérii konfliktov na podunajskej hranici (limite), ktoré Rimania označovali ako germánske a sarmatské vojny. Ohrozenie rímskeho sveta podčiarkuje fakt, že okrem vpádov do pohraničných provincií došlo po dlhých desaťročiach aj k ohrozeniu Itálie. Kríza si dokonca vyžiadala prítomnosť rímskeho cisára na bojisku. Na základe jeho vlastných zápiskov vieme, že sa nachádzal aj na území dnešného juhozápadného Slovenska. O ktorého cisára išlo?

7 / 10

Na východnom Slovensku pokračovalo v 1. storočí po Kr. zmiešané kelto-dácko-ilýrske osídlenie. Do tohto prostredia postupne zo severu prenikali skupiny obyvateľstva przeworskej kultúry. Prísun novej populácie sa zosilnil v období markomanských vojen, keď postupne prenikla aj na územie severovýchodného Maďarska a Rumunska. S novopríchodzími sa spájajú okrem iného bojovnícke hroby, v ktorých popri urne s popolom zosnulého nechýbajú meče, hroty kopijí, držadlá štítov a ostrohy. S ktorým germánskym kmeňom sa najčastejšie spája ľud przeworskej kultúry?

8 / 10

Zaujímavým prejavom materiálnej kultúry v germánskom barbariku sú hroby miestnych elít, ktoré sa označujú ako kniežacie hroby. V ich výbave sa nachádzalo veľké množstvo luxusných výrobkov dovezených z územia Rímskej ríše. Na území obývanom Kvádmi sú to dva hroby z Krakovian-Stráží. Na východnom Slovensku boli donedávna známe tiež dva staršie nálezy kniežacích hrobov z Ostrovian a Cejkova. V roku 2005 však došlo k ďalšiemu nálezu, ktorý patrí na území Slovenska medzi najväčšie archeologické objavy posledných desaťročí. Kde sa našla kniežacia hrobka?

9 / 10

Kniežací hrob v Poprade-Matejovciach patrí už ku sklonku doby rímskej, do druhej polovice 4. storočia. Pohyby stepných nomádov, Hunov, vytvorili dominový efekt, ktorý spôsobil rozpad barbarských spoločností a pohyb populácií z východnej Európy na západ a juh. To spôsobilo rozpad rímskej obrannej hranice a napokon aj Západorímskej ríše. V roku 375 po Kr. sa však Rimania ešte posledný krát dostali na územie Slovenska. Išlo o reakciu na vpády Kvádov a Jazygov do Panónie. Ktorý panovník viedol túto výpravu so snahou pacifikovať odbojné kmene?

10 / 10

Pod spomínaným tlakom stepných nomádov, ktorí so sebou strhli ďalšie populácie, sa začiatkom 5. storočia pohla aj veľká časť vtedajšieho obyvateľstva Slovenska. Zaujímavé je, že Vandali a Svébi spolupracovali a spolu Alanmi na prelome rokov 405 a 406 po Kr. prekročili rieku Rýn a vstúpili do Galie a neskôr pokračovali na Pyrenejský polostrov, v ktorého severozápadnej časti si Svébi vytvorili vlastné panstvo. Vandali pokračovali do severnej Afriky, kde sa im podarilo postupne obsadiť rozsiahle územia a vybudovať kráľovstvo. S ďalším dianím je spojené aj dnešné hanlivé pomenovanie vandal a vandalizmus. S čím súvisí?