Štátna vedecká knižnica sprístupní unikátnu bibliu

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Vizsolyi Református Egyházkozség / Reformovaný cirkevný zbor vo Vizsolyi v Maďarsku/ začali 1. októbra 2020 s implementáciou projektu Unikát maďarskej literatury – Vizsolyiská biblia v Košiciach / Biblia /.

Projekt Biblia je podporený zi Fondu malých projektov, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.

Štátna a cirkevná organizácia pôsobiace v oblasti ochrany, uchovávania a šírenia povedomia o písomnom kultúrnom dedičstve oboch národov, začínajú týmto projektom svoju cezhraničnú partnerskú spoluprácu. Projekt „Biblia“ je podporený finančnou čiastkou vo výške 58 696,52 Eur.

riaditeľka SVKK, PhDr.Darina Kožuchová podpisuje spoluprácu – 12.10.2020 (Foto: Štátna vedecká knižnica v Košiciach)

Biblia bola Komisiou Hungarikum Maďarskej republiky zaradená do najvyššej kategórie kultúrnych pamiatok Maďarska. Reformovaný zbor vo Vizsoly vlastní jeden exemplár výtlačku tohto dokumentu. Štátna vedecká knižnica má v svojom zbierkovom fonde dve originálne verzie tejto vzácnej knihy, ktoré doposiaľ neboli verejne prezentované. Široká verejnosť v Košiciach a na Slovensku, ale ani miestna maďarská komunita vrátane historikov a vedcov nemá vedomosť o existencii exemplárov tejto biblie v Košiciach. Tento stav by sme spoločným projektom chceli zmeniť.

Cieľom projektu je podporiť cezhraničnú výmenu skúsenosti pre zachovanie  a propagáciu unikátneho písomného, kultúrneho dedičstva – vizsolyiskej biblie, inak nazývanej aj Károlyho biblia zo 16.storočia.

Dňa 12. októbra 2020 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné podpísanie a odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov. „Projektom Biblia plánujeme rozšíriť voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov Košíc a Košického kraja vytvorením novej stálej expozície o košickej biblii. V obci Vizsolyi, vzdialenej 45 km od Košíc, výstupy projektu skvalitnia už existujúcu expozíciu o vizsolyiskej biblii„ povedala riaditeľka ŠVK PhDr. Darina Kožuchová.

Zdroj: Štátna vedecká knižnica v Košiciach