Sú nové náboženské hnutia fenoménom dnešnej doby?

Náboženstvo vplýva na človeka už od nepamäti. V dnešnej spoločnosti sa stretávame s množstvom nových náboženských hnutí. Spoločnosť je menej konzervatívna ako bola v minulosti. Je otvorenejšia voči novým netradičným smerom a dynamickejšia v prijímaní nových hodnôt a trendov. Termín nové náboženské hnutia sa používa na označenie rôznych novovzniknutých skupín spojených s náboženstvom. „Nové“ preto, že sa objavili po druhej svetovej vojne a náboženské pre ich vyhlásenie, že ponúkajú náboženský pohľad na svet.

Zakladateľ scientológie – Ron Hubbard (Foto: wikimedia.org)

Scientológia

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Pojem scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, rozlišovať, a z gréckeho slova logos– slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená a oznámená. Scientológia je teda „veda ako vedieť“. Jej cieľom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, keď si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytosť a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

Zakladateľom tohto hnutia bol Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Narodil sa v Tildene v štáte Nebraska (USA). Počas štúdií na Univerzite Georga Washingtona v USA sa zúčastnil niekoľkých etnologických expedícií zameraných na štúdium prírodných národov a výskumu ľudského ducha. Bol tiež úspešným autorom scifi literatúry, napísal celkom 226 románov a poviedok. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Strach (Fear) z roku 1940 a desať dielna séria Misia na zemi. Počas druhej svetovej vojny pôsobil v americkom námorníctve.

V roku 1950 vydal knihu Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví. Dianetika mala už od začiatku veľa prívržencov, okrem psychológov. Vedci jeho názory ostro odmietli predovšetkým pre nedodržiavanie základných etických a metodologických zásad, keď neuviedol zdroje inšpirácie a voľne parafrázoval cudzie diela. Podozrievali ho, že nevykonal žiadne experimenty podľa psychologických metód. No aj napriek kritike v  USA dochádzalo k vzniku nových dianetických centier. V tom istom roku bola založená Hubbardova nadácia pre výskum dianetiky, ktorá ponúkala kurzy a školenia v tzv. auditingu. V roku 1954 bola založená Scientologická cirkev v Los Angeles, neskôr vo Washingtone a New Yorku a postupne v menších mestách. V roku 1959 sa anglický Saint-Hill Manor stáva svetovým sídlom organizácie a vznikajú organizácie „Združenia priateľov scientológie“ vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku.

Scientologická cirkev vystupuje ako cirkev, ktorá je založená za účelom združovania, spoločenstva, ale tiež v zmysle viery, vyznania a presvedčení. Centrum scientologickej cirkvi je kaplnka. Jedná sa o jednoducho zariadenú miestnosť, ozdobenú tzv. scientologickým krížom. Má pôvod v ezoterickej a satanistickej časti Hubbardovho života. Osem koncov kríža znázorňuje osem dynamík života. Okrem kríža sa v kaplnke nachádza busta alebo obraz Hubbarda, aj texty ako napr. vyznanie viery tejto cirkvi. Duchovní (kapláni) prevádzajú tradičné ceremónie bežné v iných cirkvách, ale majú aj špecifické ceremónie. Každú nedeľu sa koná nedeľná služba, podobná bohoslužbám v tradičných kresťanských cirkvách, na ktorej sa môžu zúčastniť aj nečlenovia.

Podľa scientológov je ich viera aplikovaná náboženská filozofia, ktorej korene sa nachádzajú v najhlbších túžbach a presvedčeniach všetkých veľkých náboženstiev. Cieľom viery je úplné obnovenie vrodeného duchovného „ja“ človeka, teda jeho schopnosti, vedomie a jeho istoty vlastnej nesmrteľnosti. Scientológovia veria, že pri plnom pochopení zásad ako sú reálna existencia ducha, povaha myslí a cesta ku spáse a za použitia techník vyvinutých Hubbardom („ tech“), fyzická osoba nadobudne nekonečné a najvyššie naplnenie. A nakoniec bude celý svet od všetkého, čo takému naplneniu bráni- zločiny, drogy, predsudky a vojny.

Základným učením scientológie je, že človek sa delí na 3 časti- dušu, myseľ a telo. Duša je u každého individuálna a nazýva sa thetan ( z grec. theta- duša). Je to nesmrteľná duchovná bytosť, ktorá obýva každé živé telo a riadi jeho myseľ. Jej zážitky siahajú za hranice jedného života. Scientológia sa v chápaní thetana odlišuje od iných náboženstiev, predovšetkým od judaizmu a kresťanstva, a to v troch dôležitých aspektoch. Po prvé, na rozdiel od iných náboženstiev, ktoré považujú dušu a telo za súčasť jedného celku, je thetan nezávislý a samostatný. Druhým aspektom je, že scientológovia veria v reinkarnáciu a podľa nich každý thetan prežil mnoho životov. A tiež veria, že thetan je prirodzene dobrý, ale v priebehu vekov splynul s materiálnym vesmírom a stratil svoje duchovné bytie.

Oficiálne logo scientologickej cirkvi. (Foto: wikimedia.org)

Konflikt so spoločnosťou

Nové náboženské hnutia vyvolávajú v spoločnosti určité napätie, a týka sa to aj Scientologickej cirkvi. Organizácie scientológov sa riadia podľa tzv. etiky. Jedná sa o súbor inštrukcií, definícii a technológií, ktoré vedú k „prežitiu“. Tí, ktorí sa nejako previnili proti scientologickej komunite svojimi výrokmi alebo postojmi, boli potrestaní aj formou dlhých prevýchovných pracovných pobytov.

Etické zásady boli presadzované aj v súvislosti s tzv. Guardian Office, GO. Jedná sa o rozsiahlu tajnú službu založenú L. R. Hubbardom na boj proti všetkým, ktorí boli v prostredí scientológie označení za nepriateľov. Veľkú publicitu získala Operácia Snow White (Snehulienka), ktorá prebehla v rokoch 1973- 1976 a bolo pri nej spáchaných mnoho trestných činov zo strany scientológov. Na to veľmi tvrdo zareagovali vlády niektorých krajín. Napr. vo Veľkej Británii bol až do roku 1980 obmedzený vstup scientológov na ich územie. Po Hubbardovej smrti v roku 1986 sa scientológovia snažili zlepšiť svoj obraz v očiach verejnosti. V Nemecku vládne doteraz veľká nedôvera voči tejto cirkvi.

Aj napriek súdnym procesom, počas ktorých vyšli najavo niektoré časti učenia scientológie, drží svoje materiály aj vnútorné fungovanie v tajnosti. Keďže nepovolila systematický spoločenskovedný výskum, pôsobí dojmom, že má čo skrývať. Nie je preto prekvapením, že voči nej vládne silná nedôvera a pravdepodobne aj stále bude predmetom búrlivých diskusií.

Scientológia je jednotnou a silne centralizovanou organizáciou a disponuje vo svete rozsiahlou organizačnou sieťou. Celosvetovo sa k organizácii hlási okolo 8 miliónov ľudí. Na Slovensku pôsobia scientológovia ako občianske združenie od roku 1995 a podľa doterajších zistení sa k ich združeniu hlási cca 2000 členov. Nepatria medzi registrované cirkvi a náboženské hnutia.

Bc. Radka Cardová

Zdroje:

COWAN, D.E.- BROMLEY, D.G.: Sekty a nová náboženství. 2013.

VOJTÍŠEK, Z. : Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 2007.

http : //scientologia.szm.com/

http : //www.scientologia.sk/nazory-odbornikov/ceski/doc-phdr-dusan-luzny/

http : //www.scientologie-info.cz/

http : // www.zvojtisek.cz/dokumenty/clanky/scientologie_(6_2008).pdf

Foto: wikimedia.org