Symbolika židovských cintorínov

Skrývajú v sebe tajomno, dýchajú históriou, sú a boli čarovnými miestami, ktoré sa stali terčom zlodejov – židovské cintoríny.

Židovské cintoríny

Vznik židovských cintorínov bol podnietený príchodom Židov na územie Slovenska. Po roku 1787 bolo zakázané pochovávať priamo v mestách a tak sa cintoríny premiestnili na okraj miest alebo priamo za mesto, hovoríme vo všeobecnosti o všetkých cintorínoch. Židovské cintoríny majú viacero pomenovaní, najčastejší je bejt kvarot (pohrebisko) alebo bejt olam (dom večnosti ) či bejt chajim (dom života). Cintorín mal predstavovať miesto odpočinku a pokoja a práve z tohto dôvodu to boli vyhľadávané miesta, ktoré boli tiché a pokorné. Boli vzdialenejšie no len do takej miery aby pozostalí mohli svojich zosnulých príbuzných navštíviť.

Rozdelenie cintorínov

Židovské cintoríny sú rozdelené do viacerých častí. Základným rozdelením je rozdelenie na ženskú a mužskú časť, následne je to časť pre deti, ktorá sa nazýva nefele. Mladšie deti vo väčšine nemajú náhrobné kamene. Čo sa týka väčších tie majú svoje špecifické symboly, pre chlapcov je to symbol zlomeného stromu a pre dievčatá je to zas zlomený kvet. Ďalšou časťou cintorína je miesto pre rabínov a významných predstaviteľov viery. Ďalej sú to miesta pre rodinné hrobky a neskôr pribudli aj miesta pre cudzincov.

Náhrobné kamene

Do roka od pohrebu, teda konkrétne do jedenástich mesiacov by mal byť zhotovený a zasadený náhrobný kameň (maceva), ktorý je symbolom vstúpenia duše do nebies. Náhrobné kamene sú vztyčované pri hlave zosnulého. Materiál z ktorého sa vyrábali bol rôzny. V skoršej dobe to boli drevené náhrobné kamene a neskôr sa používal mramor, vápenec či pieskovec. Nápisy taktiež podliehali zmenám, boli väčšie a menšie, avšak základ ostal vždy rovnaký.

Pamätník na židovskom cintoríne vo Viedni (Foto: wikimedia.org)

V prvom rade musel byť napísaný dátum úmrtia a samozrejme meno. Ďalej to bolo meno otca alebo v prípade vydatej ženy to bolo meno manžela. Taktiež sa na náhrobku vyskytovali krátke citácie z Biblie, v prípade významnejšej náboženskej osoby to mohli byť aj rýmované básne a samozrejme symboly.

Symboly na náhrobných kameňoch

Židia majú na svojich náhrobkoch symboly spájané s konkrétnymi osobami. Jednalo sa o zamestnanie zosnulého, veci ktoré mal rád alebo to boli veci, ktoré ho určitým spôsobom charakterizovali. Avšak je veľký predpoklad, že tieto symboly boli vyryté na náhrobkoch kvôli tomu, že bolo zakázané zobrazovať tvár mŕtveho. Základným symbolom je Dávidova alebo šesť cípa hviezda, ktorá znamenala príslušnosť k židovskej viere. Ďalším symbolom sú žehnajúce ruky, ktoré hovoria o osobe prislúchajúcej k chrámovým kňazom. Na týchto cintorínoch môžeme nájsť veľké množstvo symbolov: srdce predstavujúce smútok zo straty blízkeho či koruna ktorá predstavovala vznešenosť. Avšak veľké množstvo symbolov je viazaných na mená respektíve na prvé písmena mien. Holub predstavuje vo väčšine ženské mená a už spomínané žehnajúce ruky taktiež mená začínajúce sa na písmeno „K“.

Počet židovských cintorínov na Slovensku sa pohybuje okolo čísla 700 avšak veľké množstvo z týchto miest je spustošené, neudržiavané a do určitej miery aj vykradnuté. Nanešťastie ľudia si myslia, že židovské obyvateľstvo si do svojich hrobov berie aj cennosti, čo vo väčšine prípadov nie je pravda, no tieto hroby sú často výkrádané. Týmto spôsobom sú tieto miesta pokoja narušené a  ničené. Jedno z pozitív dnešnej doby je záujem niektorých ľudí jednak o udržiavanie cintorínov a zachovanie si historickej ale taktiež náboženskej hodnoty a preto je možno pozorovať začínajúce rekonštrukcie týchto miest.

Martina Bobaľová

Zdroje:

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE Číslo 4, ročník 6., vydané v júni 2018.

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/cintoriny-zidovske

Zdroj foto: wikimedia.org