V roku 2018 poskytovali výučbu rómčiny dve základné školy pre 203 žiakov

Zabezpečenie výučby rómskeho jazyka je na Slovensku v súčasnosti postavené výlučne na dopyte rodičov.

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) – V roku 2018 poskytovali výučbu rómčiny iba dve základné školy v Kremnici a v Košiciach dohromady pre 203 žiakov. Celkové výdavky predstavovali sumu 12 789 eur, v priemere 63 eur na žiaka. Presné dáta o počte žiakov s materinským jazykom rómskym nie sú dostupné. Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR (MF SR) v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze.

Z revízie zároveň vyplýva, že zabezpečenie výučby rómskeho jazyka je na Slovensku v súčasnosti postavené výlučne na dopyte rodičov. Podľa dokumentu sa základným školám ukladá povinnosť informovať rodičov rómskych žiakov o možnostiach vyučovania rómčiny a v prípade záujmu ju zabezpečiť. „Vzhľadom na kultúrne a jazykové bariéry rodičov z marginalizovaných rómskych komunít a neexistujúce usmernenia ohľadom informovania o možnostiach (a dôležitosti) výučby materinského jazyka, možno túto úpravu považovať za nedostatočnú, čo naznačuje aj nízky počet škôl poskytujúcich výučbu rómčiny,“ upozorňujú vládni analytici.

Podľa analytikov sú nedostatočne nastavené aj minimálne dotácie hodín na výučbu rómčiny na školách s vyučovaním jazykom slovenským. Z revízie zároveň vyplýva, že budúci učitelia nie sú systematicky pripravovaní na vzdelávanie žiakov, ktorí neovládajú vyučovací jazyk školy.

Revízia preto navrhuje upraviť školský zákon tak, aby bolo možné zbierať dáta o materinskom jazyku detí, žiakov a poslucháčov. Ďalej zbierať tieto dáta v Rezortnom informačnom systéme (RIS) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a následne sledovať a vyhodnocovať tento príznak aj v Testovaní 5 a v Testovaní 9. Zároveň sa odporúča postupne zabezpečiť reálnu nárokovateľnosť na výučbu rómskeho jazyka prostredníctvom stanovenia percentuálneho zastúpenia žiakov s rómskym materinským jazykom, od ktorého školy budú mať povinnosť výučbu rómskeho jazyka zabezpečiť.

Zdroj: SITA