Zabudnuté poklady Jozefa Kolarčíka – Fintického

Slovenská história je plná zabudnutých osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoju kultúry v našich regiónoch. Okrem politických, náboženských a intelektuálnych elít môžeme nájsť aj „perly“, na ktoré sa akosi zabudlo. Jednou z nich je aj etnológ a folklorista Jozef Kolarčík Fintický.

Jozef Kolarčík Fintický (Foto: wikimedia.org)

Narodil sa v roku 1889 v Malom Šariši neďaleko Prešova v rodine kováča, kde sa už v útlom veku začal zaujímať o ľudovú kultúru. Po vyštudovaní gymnázia v Prešove absolvoval vojenskú službu. Jeho sen – pracovať ako učiteľ – sa mu naplnil, keď v roku 1918 vyhral konkurz na miesto učiteľa v obci Fintice, neďaleko Prešova. Fintice ho poznamenali natoľko, že začal používať prímeno Fintický.

V pedagogickej praxi sa venoval hospodárskym predmetom, a to na Ľudovej škole poľnohospodárskej, kde vyučoval 15-16 ročných žiakov. Jeho aktivity v kultúre zanechali výraznejšiu stopu. Zriadil ženský spevokol a nacvičoval piesne výlučne ľudového repertoára. Venoval sa aj popularizačnej činnosti v oblasti folklóru. Je známy i svojou bohatou zbierkou nahrávok ľudových piesní a zanechal nám aj mnoho fotografií zo života dedinčanov, ukazujúcich ich zvyky a práce na poliach. Tiež sa venoval poznávaniu života Rómov. Pri fotografii konzultoval svoje práce s takými osobnosťami, akými bol napr. Karol Plicka.

Dejiny Cigánov

Kolarčík bol zberateľ šarišského folklóru, piesní, tancov a tradícií. Jeho bohatá činnosť súvisela aj so záujmom o Rómov. Sám ovládal rómsky jazyk slovom aj písmom. Počas svojich výskumov navštívil vyše 350 rómskych rodín. Zaujímal sa o ich tance, piesne a iné folklórne prejavy, ktoré podľa jeho slov najlepšie prispievajú k poznaniu rómskej mentality, kultúrnosti, temperamentu a povahových vlastností. Vďaka nemu sa zachovalo aj niekoľko cigánskych rozprávok, piesní, príhod. Je autorom populárno-vedeckej práce Dejiny Cigánov.

Spolupráca s rozhlasom

V 30-tych a 40-tych rokoch spolupracoval so Slovenským rozhlasom, konkrétne s Rádiojournalom v Košiciach, kde spočiatku pripravoval malé folklórne pásma. Riaditeľ Emil Rusko mu ponúkol možnosť napísať operu v cigánskom jazyku. Nakoľko ovládal rómsky jazyk, ponuku po dlhšom váhaní prijal. Kolarčík ju pripravoval vyše desať rokov. Využil pri nej všetky doterajšie poznatky, ktoré nazhromaždil, tanec, piesne a spôsob života skutočných Rómov. Toto dielo využil postupne pre dve rozsiahle rozhlasové relácie Odkryté tajnosti začadených kolíb, ktoré patria medzi jeho najvýznamnejšie práce. V danom období prispieval aj do prešovských novín Šariš, kde publikoval mnoho popularizačných článkov.

Zazračni dzvonček – Zázračný zvonček

V roku 2018 ožilo dielo Jozefa Kolarčíka Fintického vďaka spoločnosti F.a.c.e, ktorá vydala jeho zbierku fintických rozprávok. V knihe Zázračni dzvonček nájdete päť rozprávok v šarišskom nárečí a je dôkazom toho, že aj dediny mali vlastné rozprávky, ktoré sa tradovali z generácie na generáciu ústnym podaním.

Rozprávková kniha Zazračni dzvonček – Zázračný zvonček (Foto: www.myface.land)
Múzeum vo Finticiach

Ak máte cestu do Fintíc, určite sa zastavte v sýpke pri kaštieli Dessewffyovcov, v ktorej je umiestnená Galéria a múzeum ľudového umenia, rozdelená na tri časti. Návštevníci sa dozvedia o šľachtických rodoch žijúcich v obci, archeológií a živote obyvateľov Fintíc a v neposlednom rade aj Jozefovi Kolarčíkovi Fintickom a jeho diele.

Kolarčíkov odkaz

Činorodá a vytrvalá práca Jozefa Kolarčíka nám priniesla množstvo materiálu a informácií o živote našich predkov na prelome storočia. Medzi najviac inšpiratívne prvky jeho osobnosti patrí jeho neúnavnosť. Napriek tomu, že často čelil kritike kolegov, ktorí jeho prácu neodporúčali publikovať verejne, Kolarčík sa nevzdával a neúnavne ďalej pokračoval vo svojej činnosti. Je škoda, že jeho zbierka sa nezachovala v úplnosti. Rozpredal ju do rôznych fondov a organizácii podľa ich preferencií a záujmov. Jeho osobnosť a dielo si zaslúžia väčšiu pozornosť a verím, že pre niektorého bádateľa bude námetom pre ďalší výskum.

Fotografické záznamy pochádzajú z fondu Krajského múzea v Prešove.

 

Zdenka Bencúrová

Zdroje:

Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). 3. zv., K-L , 1. vyd. 1989, Martin, str. 139.

Viera Sedláková: Národopisná činnosť Jozefa Kolarčíka Fintického In Slovenské národné noviny č.6, 39/1993

Viera Sedláková: Jozef Kolarčík-Fintický, východoslovenský národopisný zberateľ 1899 – 1961 : (k 80. výročiu narodenia)  In: Nové obzory 21 : spoločenskovedný zborník východného Slovenska. – Košice : Východoslovenské vydavateľstvo pre Múzeum Slovenskej republiky rád v Prešove, 1979 . – s. 343-376.

Zazračni dzvonček – Zázračný zvonček In https://www.myface.land/zazracni-dzvoncek [28.4.2021]

Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice In https://www.fintice.sk/galeria-a-muzeum.html [28.4.2021]