Život Muslimov na Slovensku

Život minoritného obyvateľstva vo všeobecnosti predstavuje neľahkú skúšku a občas aj snahu dostať sa do krajín či miest, kde by neboli považovaní za minoritu. Z veľkého množstva minorít žijúcich na Slovensku môžeme považovať Muslimov za jedných z najviac skúšaných.

História Muslimov na území dnešného Slovenska

Vo všeobecnosti je známe, že Muslimovia prišli na územie dnešného Slovenska spolu so začiatkom Osmanskej ríše, avšak existujú dôkazy, ktoré tento fakt vyvracajú. O Muslimoch vieme, že sa tu objavovali už pred vznikom Osmanskej ríše avšak doložené je to len z arabských prameňov a archeologických pamiatok. Život tejto minority predstavoval problém už v období 9. storočia. Prevládal katolicizmus a panovníci presadzovali svoju moc aj tým, že ich nariadenia proti Muslimom boli stále prísnejšie. Vieme len o jednej malej skupine, ktorá svoju vieru vyznávala takmer slobodne, avšak ( Abú Hámid al-Gharnátí ) autor, ktorý píše o týchto Muslimoch hovorí, že ako veriaci mali veľké nedostatky. Nepoznali piatkovú modlitbu a dokonca ani kázeň.

Samozrejme nemôžeme hovoriť len o nadvláde nad Muslimami. V  13.storočí pápež píše listy kde hovorí o tom ako sa katolíci stávajú poddanými Muslimom. Nie len pápež ale aj panovníci opisujú v korešpondencii, svojich poddaných, kde sú mnohokrát opisovaní aj vyznávači Islámu. Vo všeobecnosti sa toto obdobie nazýva aj rozkvetom Muslimov v Európe. Jáqút al-Hamáwí arabský zemepisec sa na svojich cestách stretáva so skupinou Muslimov, ktorí opisujú miesto kde žijú a študujú, a tak sa dostávajú do zápisov. Monglské vpády prerušili rozrastanie Islámu, vzhľadom na to, že títo Muslimovia žili v neopevnených osadách. Spamätať sa po týchto vpádoch predstavovalo problém medzi majoritou ktorá bola podporovaná, nie to ešte medzi minoritou ktorá fungovala bez podpory. Muslimovia sa postupne stávali nepotrebnými, vzhľadom na príchod iných obyvateľov, ktorí sa stávali súčasťou vojska a to až do takej miery, že vymizli takmer úplne aj z dokumentov.

V 16. storočí sa dostavajú Muslimski Turci až do stredu Európy a za centrum diania si vyberú Budín nad ktorým vládnu nasledujúcich 150 rokov.

Následne je Osmanská ríša vytlačená z Uhorska až v 17. storočí po tzv. „veľkej vojne“. Neskôr prichádzali, Tatári, ktorí plienili a znásilňovali ženy, a takmer 12 000 obyvateľov bolo odvlečených a stalo sa v podstate otrokmi. Rakúsko – Uhorsko vytvorilo určité ústupky týkajúce sa Muslimov a  to používanie šárie v rodinnom prostredí bez ohľadu na právny smer.

Život Muslimov na Slovensku dnes

V období, keď iné náboženstvo alebo kultúra by nemala predstavovať problém stále nachádzame negatívne reakcie na inakosť. Počet Muslimov na Slovensku sa pohybuje okolo čísla 5 tisíc aj keď oficiálne čísla sú omnoho nižšie. Jednak kvôli tomu, že množstvo Muslimov žijúcich na Slovensku svoju vieru vyznáva len do určitej miery a jednak kvôli postoju majority k väčšine Muslimov. Na Slovensku žije vo všeobecnosti vyššia vrstva ako sú podnikatelia, lekári, kuchári a samozrejme študenti. Islám na Slovensku nie je registrovaným náboženstvom, čo v podstate znamená, že úradne im nie sú povolené sobáše ani pohreby a nemajú nárok na peniaze od štátu na podporu náboženstva.

Keďže Islám nie je na Slovensku registrovaným náboženstvom, s tým je aj spojená premisa o existencii mešity na Slovensku. Určité snahy o výstavbu tu boli avšak všetky boli zamietnuté a tak sa táto minorita modlí v provizórnych modlitebňách a bytoch. Ale samozrejme nemôžeme hovoriť len o negatívach. Jedným z najväčších pozitív poslednej doby je už tretia Ramadánska večera, ktorá sa koná v Bratislave. Na tejto večery sa zúčastňujú jednak predstavitelia kresťanskej aj židovskej viery ako aj diplomati či podporovatelia tohoto vyznania. V poslednej dobe prilákala táto večera viacero ľudí, čím sa pohľad na muslimsku komunitu na Slovensku do určitej miery mení. Môžeme povedať, že dnešná generácia nie je natoľko uzavretá pred inakosťou a taktiež sa Muslimovia žijúci v Európskych mestách prispôsobujú vo veľkej miere životu a európskym tradíciám.

Martina Bobaľová

 

Zdroje:

https://www.etrend.sk/ekonomika/ako-ziju-moslimovia-na-slovensku-trend-sk-prinasa-tri-pribehy.html

http://www.islamonline.sk/2019/06/treti-rocnik-slavnostnej-ramadanskej-vecere-v-bratislave-prilakal-aj-nove-tvare/

https://koran.sk/ostatne-clanky/